2018-12-04
Region Värmland har beviljat drygt 1,2 miljoner kronor till CRS för projektet “Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling”. Projektet startar vid årsskiftet och kommer att pågå i två år. Målet är att bidra med kunskap för att utveckla och stärka kompetensen inom det regionala innovationssystemet för en omställning till en hållbar skoglig bioekonomi.

Klimat- och miljöförändringen ökar kraven på skogen som resurs, samtidigt som allt fler aktörer och intressen konkurrerar om samma resurser. Den ökade efterfrågan på biomassa som utvinns ur skogen kan få effekter för biologisk mångfald och på den lokala och regionala miljön.

– Vi ser en växande debatt där olika intressen ställs mot varandra – markägande, skogsbruk, rekreation och naturvärden. Därför behöver forskningen, företag, myndigheter och civila aktörer samverka för att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. I projektet kommer vi även göra internationella jämförande studier, berättar Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, föreståndare för CRS och projektledare för det nya forskningsprojektet.

Det nya projektet är en fortsättning på tidigare forskningsprojekt, där erfarenheter och resultat visar på ett behov av att fortsätta fördjupa kunskapen om den skogliga bioekonomins möjligheter och utmaningar. Här kommer samverkan mellan traditionella aktörer i innovationssystemet, som företag, kluster, universitet och högskolor samt andra forskningsinstitutioner att öka. Men projektet kommer även att inkludera fler: föreningsliv, skogsägarföreningar och andra delar av civilsamhället. I projektet kommer CRS nya postdoc Diana Morales arbeta från och med 1 januari 2019. Karlstads universitet är medfinansiär och projektets totala budget är på drygt 2,5 miljoner kronor. Redan idag finns ett utvecklat samarbete med bland annat klusterorganisationen Paper Province och interregfinansierade Ingoskog- Innovation för grön omställning i skogen. Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling ingår i Akademin för smart specialisering, som är ett samarbete om forskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland för åren 2016-2020.