Projektmedlemmar

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarnas verksamhet genomförs i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer i Dalarna. Här studerar cirka 14 600 studenter, varav 65 procent läser på distans. Högskolan Dalarna har cirka 750 anställda. I vår forskning samverkar vi tätt med företag och organisationer där tillämpning sker. CeTLeR är Högskolan Dalarnas kunskapsplattform mot det regionala näringslivet där vi höjer kunskapsnivåer och stärker besöksnäringen. CeTLeR arbetar för att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt.

du.se/sv/Samverkan/cetler—centrum-for-besoksnaringsforskning

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Virksomheten er lokalisert på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena (tidligere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer). Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder. Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Forskningen ved Høgskolen i Innlandet er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for et kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner.

inn.no

Karlstads universitet/CRS

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, är en av Sveriges ledande forskningsmiljöer inom regionalt samhällsbyggande. Här samlas forskare och forskarstuderande inom statsvetenskap, kulturgeografi, historia, sociologi, socialt arbete, miljövetenskap, biologi samt risk- och miljöstudier. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och forskningskommunikation.

kau.se/crs

Trysilvassdragets Skogseierlag

Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS) ble grunnlagt i 1916. En hovedårsak til etableringen var et ønske om å sikre interessene til skogeiere i Trysil og Engerdal en tid da svenske oppkjøpere var svært aktive. I løpet av disse drøyt 100 år har laget støttet mange lokale prosjekter, og var for eksempel sentral i arbeidet med å utvikle et grunneiersamarbeid i forbindelse med den store utbyggingen av Trysilfjellet. TVS har et nært samarbeid med Glommen Skog SA. Skogeiere i Trysil og Engerdal som er andelseiere i Glommen Skog og har skog i Trysil og Engerdal er medlem av TVS. Mens Glommen tar seg av avvirkning og omsetning av tømmeret, arbeider TVS med å utvikle alle skogens og utmarkas ressurser. Opplevelser og reiseliv er nå stikkord. TVS eier og driver Trysil planteskole og Sønsterud Skogplanter.

trysilvassdraget.no

Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Vi ägs och drivs av våra drygt 100 medlemsföretag. Med bas i Karlstad är vi verksamma i Värmland med omnejd. Genom att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling, och sträva efter de globala målen inom Agenda 2030, gör vi en avgörande insats för samhället. Verksamheten kretsar kring fyra strategiska områden: Innovation och utveckling, Kompetensförsörjning, Internationalisering samt Regional kraftsamling.

paperprovince.com

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

skogsstyrelsen.se

Hedmark Fylkeskommune

Hedmark fylke ligger på Østlandet og grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige. Hedmark fylkeskommune jobber for å utvikle Hedmark hver eneste dag. Dette gjør vi i samarbeid med andre offentlige virksomheter, lokalt næringsliv, foreninger, lag og organisasjoner. Og selvfølgelig sammen med innbyggerne våre. Målet er å skape et fylke hvor det er godt å bo og trives i, med en kunnskapsrik og sunn befolkning hvor næringslivet har gode vilkår samtidig som natur og miljø tas vare på.

hedmark.org

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmland är regeringens regionala myndighet för alla som bor och verkar i Värmland. Vi som arbetar här företräder Länsstyrelsen Värmland, och vi gör det genom att visa ansvar, bemöta alla väl och aldrig sluta engagera oss och söka ny kunskap.

En stor del av länsstyrelsens arbete handlar om att främja länets utveckling både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Exempel på detta kan vara att ge företag ekonomiskt stöd, uppmuntra kommunerna i arbetet för ett jämställt samhälle, skydda miljöer och kulturarv samt att ha ett nära samarbete med andra aktörer i länet. Vi har också en hel del internationella kontakter och projekt. Länsstyrelsens vision är “En hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.”

lansstyrelsen.se/varmland