Projektet

Ingoskog arbetar för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning hos högskolor, klusterorganisationer, företag, organisationer och civilsamhället i Inre Skandinavien. Genom grön omställning där skogen är en resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Ingoskog har som mål att:

  • utveckla gemensamma begrepp inom grön omställning i Inre Skandinavien med särskilt fokus på olika aktörer och partner
  • utveckla metoder och verktyg för att arbeta innovativt i en grön omställning i skogen
  • testa verktyg och affärsmodeller för att utveckla ett hållbart näringsliv knutet till exempelvis alternativ varuproduktion, turism samt upplevelseindustri i skogen.
  • bidra till att skapa en gemensam kunskapsbank och långsiktigt stärka samarbetet mellan företag, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor för fortsatt gränsöverskridande samverkan runt skogen som en gemensam resurs i Inre Skandinavien.

Syftet med de metoder och modeller som utvecklas är att visa hur skogen kan användas på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.